петък, 10 юли 2015 г.

YO срещу YOO в Европа - YO vs YOO in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-562/15. То касае опит за регистрация на европейска марка YOO за клас 43 - "Ресторантски услуги; Барове; кафе, кафенета, столова, снек бар и кетъринг услуги, услуги за предоставяне на храни и напитки".
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка YO за класове 30 (сладкиши и захарни изделия,  шоколадови бонбони и всички други шоколадови изделия) и 32 (плодови напитки и плодови сокове).
Според съда стоките в по-ранната марка са допълващи се с услугите в заявената марка, тъй като са обект на продажба в различните заведения.
Що се отнася до самите марки, те са визуално сходни. Допълнителната буква О в по-късната марка не е достатъчна за да създаде различно впечатление в потребителите. Фонетично марките също са силно сходни.
Според заявителя на марката изразът YO има по-слаб отличителен характер на английски език.
Според съда обаче дори това да е така, то не намалява възможността за обръкване на потребителите.
Източник: Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-562/15. It concerns an attempt for registration of an European trademark YOO for Class - 43 - "Restaurant services; bar services; café, cafeteria, canteen, snack bar and catering services; lounge and bar services; services for providing food and drink".
Against this mark an opposition was filed by the owner of an earlier mark YO for Classes 30 ( pastry and confectionery, filled and unfilled chocolates and all other chocolate products) and 32 ( fruit drinks and fruit juices).
According to the court the goods in the earlier mark are complementary to the services in Class 43 because  they are subject to sales in the relevant places offer these services.
As for the marks themselves, they are visually highly similar. The additional letter O in the later mark is not enough to overcome the likelihood of confusion among consumers. Phonetically  the marks are similar too.
According to the applicant the word YO is not so distinctive in English but the court rejected the claim because even this could be true it will not overcome the possible confusion.