понеделник, 19 септември 2016 г.

Европейска авторскоправна рамка - предложения

Европейската комисия публикува предложенията си относно регулиране на авторското право на територията на съюза, които да доведат до приемането на единна рамка в областта от странна на всички страни членки. Обобщено предлаженията на Комисията са:

1. По-голям и трансграничен избор и достъп до онлайн съдържание.

С нашето предложение за преносимостта на онлайн съдържанието, представено през декември 2015 г., дадохме възможност на потребителите да използват онлайн абонаментите си за филми, музика, електронни книги и др., когато са извън родната си страна, например на почивка или в командировка. Днес предлагаме правен механизъм, чрез който излъчващите оператори по-лесно да получават от носителите на правата разрешенията, необходими им за предаване на програми онлайн в други държави — членки на ЕС. Става въпрос за програми, които операторите предават онлайн едновременно с телевизионното си излъчване, както и за телевизия на запис, която предоставят онлайн в други държави членки, като например MyTF1 във Франция, ZDF Mediathek в Германия, TV3 Play в Дания, Швеция и балтийските държави и AtresPlayer в Испания. Възможността операторите да предоставят почти цялото осигурявано от тях съдържание — новини, културни, политически, документални или забавни програми — и в други държави членки, ще даде по-голям избор на потребителите.
Предлаганите сега правила улесняват също така операторите, предлагащи пакети от канали (например Proximus TV в Белгия, Movistar + в Испания, IPTV Entertain на Deutsche Telekom в Германия), при получаването на необходимите разрешения: вместо да преговарят поотделно с всеки носител на авторско право, за да предлагат подобни пакети от канали с произход от други държави — членки на ЕС, те ще могат да получават лицензи от организации за колективно управление на авторски права, представляващи носителите на права. Това също ще разшири избора на техните клиенти.
За да бъде подкрепено развитието на видеото по заявка в Европа, призоваваме държавите членки да сформират структури за водене на преговори, които да работят за достигането до лицензионни споразумения, включително за трансгранични услуги, между носителите на права в областта на аудио-визията и платформите за видео по заявка. Този механизъм ще бъде допълнен от диалог с аудио-визуалния сектор по проблемите на лицензирането и използването на иновативни инструменти като центрове за лицензиране.
За да бъде улеснен достъпът до богатото културно наследство на Европа, новата Директива за авторското право ще помогне на музеите, архивите и другите институции да цифровизират и да предоставят зад граница изчерпани произведения — филми и книги, които все още са обект на авторско право, но не са на разположение на обществеността.
Успоредно на това Комисията ще използва програмата МЕДИА, която е на стойност 1,46 млрд. евро и е част от „Творческа Европа“ , за да окаже допълнителна подкрепа за разпространението на креативно съдържание зад граница. Тук се включва и допълнително финансиране за субтитриране и дублиране на видео материали, нов каталог на европейските аудио-визуални произведения за доставчиците на видео по заявка, който може да бъде използван директно от тях за попълване на програмната им схема, и онлайн инструменти, чрез които да бъде подобрено цифровото разпространение на европейски аудио-визуални произведения и да бъде улеснено намирането и гледането им онлайн.
Взети заедно, тези действия ще насърчат гражданите да открият телевизионни и радио предавания от други европейски държави, да поддържат връзка с родните си страни, когато живеят в друга държава членка, и ще подобри предлагането на европейски филми, включително и през граница, а така ще открои и богатото културно разнообразие в Европа.

2. Усъвършенствани правила за авторското право по отношение на научните изследвания, образованието и приобщаването на хората с увреждания.

Учащите се и преподавателите с готовност използват цифрови материали и технологии за обучение, но към момента почти всеки четвърти преподавател всяка седмица се сблъсква с ограничения, породени от авторското право. Днес Комисията предложи ново изключение, което да даде възможност на учебните заведения да използват материали като илюстрация на методите за преподаване чрез цифрови инструменти и като част от онлайн курсове зад граница.
Благодарение на предлаганата директива научните работници от целия ЕС ще могат по-лесно да използват технологии за извличане на информация от текст и данни (TDM), за да анализират големи масиви от информация. Така, предвид на това, че днес почти всички научни публикации са в цифров вид и световният им обем се увеличава с 8-9 % на година, ще се осигури много необходимият стимул за иновативни научни изследвания.
Комисията предлага също така ново задължително изключение за ЕС, което ще позволи на институциите за културно наследство да съхраняват творби в цифров формат — подход, който е от решаващо значение за оцеляването на културното наследство и за дългосрочния достъп на гражданите до него.
И на последно място, Комисията предлага законодателен акт, с който да бъде приложен Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Това е важна стъпка, с която да се гарантира, че авторското право не представлява пречка пред пълноценното участие в обществото на всички граждани, и ще даде възможност за размяната на публикации в достъпен формат в ЕС и с трети държави, страни по Маракешкия договор, като така ще се избегне дублирането на усилия и ще се спестят ресурси.

3. По-справедлив и устойчив пазар за творците и пресата.

Директивата за авторското право има за цел да укрепи позициите на носителите на права при воденето на преговори и получаването на възнаграждения за използването на създаденото от тях съдържание онлайн в рамките на платформи за видеобмен, като YouTube и DailyMotion. Платформите ще бъдат задължени да прилагат ефективни средства като технология за автоматично откриване на песни или аудио-визуални произведения, за които носителите на авторските права са пожелали те да продължат да бъдат достъпни или, напротив — да бъдат свалени от платформата.
Преминаването от печатни към цифрови и онлайн услуги, като социални медии и новинарски агрегатори, се отрази благоприятно на вестниците и списанията и на другите периодични издания. То увеличи аудиторията, но също така се отрази на доходите от реклами и изключително много затрудни лицензирането и упражняването на правата при този тип публикации. Комисията предлага да бъде въведено ново задължение за издателите, подобно на задължението, с което съгласно правото на ЕС вече са обвързани продуцентите на филми и звукозаписи, както и други субекти от творческите индустрии, като излъчващите оператори.
С новото право се признава важната роля на издателите на периодични издания за инвестициите във и създаването на качествено журналистическо съдържание, което е от основно значение за достъпа на гражданите до информация в нашите демократични общества. Тъй като за първи път те ще бъдат законово признати за носители на права, те ще могат по-успешно да преговарят как ще се използва създаденото от тях съдържание от страна на онлайн услугите, които го използват или дават достъп до него, и ще могат да се противопоставят по-успешно на пиратското му използване. Благодарение на този подход всички участващи субекти ще разполагат с по-ясна правна рамка, когато лицензират съдържание за цифрово използване. Той ще спомогне и за развитието на иновативни бизнес модели в полза на потребителите.
Съгласно проекта на директива издателите и продуцентите са длъжни да осигуряват прозрачност и да уведомяват авторите или изпълнителите за печалбите, които генерират от техните произведения. С директивата се създава и механизъм, който да помогне на авторите и изпълнителите да получават справедлив дял, когато се договарят възнаграждения с продуцентите и издателите. Това следва да вдъхне повече доверие сред всички участващи страни в цифровата верига на стойността.

Повече информация може да откриете тук.