сряда, 17 март 2010 г.

e-Book бъдещето на книгите или не - e-Book the future of books or


Neil Wilkof публикува интересна статия в IP Finance относно все по-модерното разпространение на книги on-line или така наречените e-books.
Дали този нов начин на дистрибуция и потребяване на книги е бъдещето на книгоразпространението или не?
Този въпрос стана изключително актуален особено напоследък. Причина за това е от една страна масираната кампания на Google за създаването на гигантска on-line библиотека, а от друга появата на леки преносими устройства за съхраняване и четене на документи, като iPad и др.
Навлизането на e-books, при равни и други условия, би трябвало да намали значително цената на книгите, тъй като разходите по отпечатване, използване на печатници, хартия, дистрибуция и тн. ще се намалят значително.
Това би било така обаче при равни и други условия. В момента цената на стандартната книга от хартия се определя от различни фактори, като цената на хартията, стойността на отпечатването, разходите по дистрибуция, възнагражденията за авторски права и тн. Дори да приемем, че част от тези разходи биха били намалени то цената на една книга се определя и от това каква печалба биха поискали да имат издателите и каква печалба биха поискали авторите при положение, че e-books ще могат да се разпространяват реално по целият свят за отрицателно време.
Повече по темата може да откриете тук.

English vesrion

Neil Wilkof published an interesting article in IP Finance concerning a more modern distribution of books on-line or so called e-books.
Is this new way of distribution and consumption of books is the future of the distribution of books or not?
This issue became particularly relevant especially lately. The reason on one hand is a massive campaign of Google to create a giant on-line library, on the other the emergence of light portable devices for storing and reading documents, etc. iPad.
A penetration of e-books should significantly reduce the cost of books, since the cost of printing, use of printers, paper, distribution and so on. will be substantially reduced.
Is this so in reality. The price of a standard book of paper is determined by various factors such as the cost of the paper, the value of printing, distribution costs, royalties and so on. Even assuming that some of these costs would be reduced then the price of a book is determined by what margin will ask publishers and what will be the profits of authors, provided that e-books will be distributed on the whole real world.
More on this topic can be found here.