четвъртък, 4 март 2010 г.

Народното събрание прие проекта за изменение на ЗМГО


Новина от Патентно ведомство на Р.България:

На 26.02.2010 г. Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/. Промените засягат основно процедурата по регистрация на марките, която се развива в Патентно ведомство, и се състоят в отпадането на експертизата по същество, извършвана служебно от Ведомството, на база на основанията, залегнали в чл.12 от закона (по-ранни права), и преминаването към опозиционна система.

При новата система експертиза на заявката се извършва само по абсолютните основания, разписани в чл.11 от Закона, и ако заявката отговаря на тези изисквания тя се публикува в Официалния бюлетин на Ведомството. В 3-месечен от срок от публикацията притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права, изчерпателно посочени в закона, могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу регистрацията на марката.
Законът предвижда, че, когато не е подадена опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката.
Този модел на експертиза съответства на експертизата, която се извършва от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) – OHIM, администриращо марката и дизайна на Общността, и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.
В Преходните и заключителни разпоредби на закона е посочено, че нормите, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник. Това се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на адресатите на закона, които следва да пригодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на марковата политика на конкурентните правни субекти. Същият режим е възприет в много от страните - членки на Европейския съюз.
Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на Държавния регистър на марките и Държавния регистър на географските означения, които се водят и поддържат в Патентно ведомство. Законът предвижда, че споменатите регистри са под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система, и се публикуват на интернет сайта на Патентно ведомство.
Предвидена е и възможност заявката за регистрация на марка или географско означение да се подава по електронен път, което ще улесни заявителя и ще му спести време и средства.
Промени са направени и по отношение на сроковете, в които заявителят и експертизата следва да извършат определени действия в процедурата по експертиза с цел съкращаване на срока за предоставяне на закрила.
Изменения са въведени и в процедурата по обявяване на марка за общоизвестна или ползваща се с известност, като искания в тази насока се подават във връзка с производства по опозиция или заличаване / отмяна на регистрацията на марка.

Предстои обнародването в Държавен вестник на приетия Закон за изменение и допълнение на ЗМГО.