понеделник, 1 март 2010 г.

България е на 59 място в света по защита на права на собственост - the 2010 International Property Rights Index (IPRI)


The Property Rights Alliance (PRA) публикува ежегодното си изследване the 2010 International Property Rights Index (IPRI). То има за цел да изследва и оцени тежестта на правата на собственост ( материални и нематериални) за развитието на икономиките на държавите по света. Анализа обхваща 125 държави.
Разработеният индекс има три основни компонента, които включват различни елементи в себе си:
- Законодателна и политическа обстановка в държавите ( Независимост на съдебната власт; Законодателство; Политическа стабилност; Контрол върху корупцията)

- Права на материална собственост ( Защита на материалната собственост; Регистрация на собствеността; Достъп до кредитиране)

- Права на интелектуална собственост ( Защита на права на интелектуална собственост; Патентна защита; Нарушаване на авторски права)

Резултатите от изследването са изключително интересни.
Класацията на държавите според International Property Rights Index (IPRI), който оценява защитата на материалните и нематериални права е:

1. Финландия - индекс- 8,6;
2. Дания - индекс- 8,5;
3. Швеция- индекс- 8,5;
4. Холандия- индекс- 8,4;
5. Норвегия- индекс- 8,3;
6. Швейцария- индекс- 8,3;
7. Нова Зенландия- индекс- 8,3;
8. Сингапур- индекс- 8,2;
9. Австралия- индекс- 8,2;
10. Австрия- индекс- 8,2;

15. САЩ- индекс 7,9;

21. Франция- индекс- 7,2;

59. България - индекс- 5,2;

Според изводите от класацията най-добра защита на материалните и нематериални права има във Финландия, Дания и Швеция.
България се намира на 59 място с индекс 5,2, който се определя като среден.
Според анализите към класацията, конкретно за България се посочва, че страната има постоянен напредък в защитата на тези права на собственост от 2007 година насам.
Класацията може да откриете тук.
Анализът по държави, включително и за България може да откриете тук.
Повече информация за изследването може да откриете тук.

English version

The Property Rights Alliance (PRA) published its annual survey the 2010 International Property Rights Index (IPRI). It aims to examine and assess the severity of property rights (tangible or intangible) to develop the economies of the world. Analysis covers 125 countries.
The developed index has three main components, which include different elements in them:

- Legal and Political Environment (Judicial Independence, Rule of Law, Political Stability, Control of Corruption)

- Physical Property Rights (Protection of Physical Property Rights, Registering Property, Access to Loans)

- Intellectual Property Rights (Protection of Intellectual Property Rights, Patent protection; Copyright Piracy)

The survey results are extremely interesting.
The ranking of countries according to the International Property Rights Index (IPRI), which assesses the protection of tangible and intangible rights is:

1. Finland - index-8.6;
2. Denmark - index-8.5;
3. Sweden-index-8.5;
4. Netherlands-index-8.4;
5. Norway-index-8.3;
6. Switzerland-index-8.3;
7. New Zealand-index-8.3;
8. Singapore-index-8.2;
9. Australia-index-8.2;
10. Austria-index-8.2;

15. US-index 7.9;

21. France-index-7.2;

59. Bulgaria - index-5.2;

According to the findings of ranking the best protection of tangible and intangible rights are in Finland, Denmark and Sweden.
Bulgaria is located at 59 place with a 5.2 index, which is defined as medium.
According to the ranking analysis, particularly for Bulgaria, the states in that the country has continued progress in the protection of these property rights from 2007 onwards.
Rankings can be found here.
The analysis of countries including Bulgaria can be found here.

More information about the survey can be found here.