четвъртък, 11 март 2010 г.

Ferrari stops a Daimler's advertising - Ferrari спира реклама на Daimler


Marques Class 46 съобщава интересна новина за спречкване между Ferrari и Daimler.
Немският автомобилен производител Daimler стартира рекламна кампания на моделът си Smart.
В рекламният видео клип се прави връзка между луксозните двуместни спортни автомобили и Smart, който също е двуместна кола. За целта във видеото се показват спортни автомобили, като Lamborghini Gallardo, Porsche GT и Ferrari Enzo.
Отделът по интелектуална собственост на Ferrari, който е известен със сериозната си работа по защита на правата на компанията, естествено изпраща предупредително писмо до Daimler с искане за спиране на рекламата.
Daimler връщат отговор, че ще преостановят излъчването на клипа и след време ще го подновят, като вместо червено Ferrari ще покажат червен Mercedes SLS.
Макар и леко комичен този случай е показателен за това как трябва да се устояват правата върху интелектуалната собственост. Ferrari е пример за това как една марка с добър имидж защитава правата си по всички направления.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news for the strife between Ferrari and Daimler.
German carmaker Daimler launched an advertising campaign for its model Smart.
In the video ad, there is a relationship between two-seater luxury sports cars and Smart, who is also
two-seater. For this purpose, the video shows sports cars such as Lamborghini Gallardo, Porsche GT and Ferrari Enzo.

Ad slogan is "Isn't it suprising that dream cars are always two-seaters?
The
intellectual property department of Ferrari, who is known for its serious work to protect the rights of the company, naturally sent a warning letter to Daimler with a request to stop advertising.
Daimler returned answer that will stop the broadcasting of this video and over time it will restart it, and instead of red Ferrari, will show a red Mercedes SLS.
Slightly comical this case demonstrates how should resist the intellectual property rights. Ferrari is an example of how a brand with good image defend their rights in all directions.