четвъртък, 20 януари 2011 г.

Ilink can not be a trademark - Ilink не може да бъде търговска марка

Европейският съд излизе с решение по дело T-161/09, което касае отказ на OHIM да регистрира европейска марка iLink в клас 38.
Според решението на съда iLink е описателно за услугите от клас 38, тъй като думата Link обозначаващ връзка между две интернет страници, а буквата i е съкращение използвано масово за различни услуги свързани с интернет и IT технологиите.
информация на Marques Class 46.
English version

The European Court delivered its decision in Case T-161/09 which concerns the refusal of OHIM to register an European mark iLink in Class 38.
According to the decision of the court iLink is descriptive of the services in Class 38 as the word Link indicates a link between two sites and the letter i is an abbreviation commonly used for various services related to Internet and IT technologies.
information Marques Class 46.