сряда, 16 февруари 2011 г.

An accelerated registration of patents in the U.S. - Ускорено регистриране на патенти в САЩ


Патентното ведомство на САЩ обяви намерението си да предостави възможност за максимално ускорено разглеждане на заявки за патенти срещу заплащане на допълнителна такса в размер на 4000 долара.
Целта е по този начин една заявка за патент да бъде разглеждане в период от 12 месеца.
Това ново предложение не замества съществуващите към момента възможности за ускоряване на една заявка при определени ситуации.
Чрез него обаче един заявител може да заобиколи изискванията залегнали, като условия за обикновенното ускоряване на една заявка.
Искане за такава бърза процедура на експертиза може да бъде подадено само от нови заявители.
Информация IP Spotlight.

English version

U.S. Patent Office announced its intention to provide maximum opportunity for accelerated examination of patent applications in case of payment of additional fee of 4000 dollars.
The aim is by this way, a patent application to be considered in a period of 12 months.
This new proposal does not replace currently existing opportunities to accelerate one application under certain situations.
It, however, an applicant can circumvent the requirements set out as conditions for the usual
acceleration.
A request for such a rapid procedure of an examination may be submitted only by new applicants.
Information IP Spotlight.