сряда, 16 март 2011 г.

CHIVAS losses dispute concerning a mark contains the word CHIVALRY - CHIVAS загуби спор относно марка съдържаща думата CHIVALRY

Chivas Holdings Limited подава заявка за следната европейска марка CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY за клас 33.
The Glencairn Scotch whisky Company Limited подава опозиция срещу тази марка на основата на две свой марки, регистрирани също за клас 33.


OHIM излиза с решение, че поради идентичността на стоките и сходството на марките поради наличието и в трите на водещия елемент CHIVALRY, опозицията трябва да бъде уважена.
Chivas обжалват това решение.
Според решението на Апелативния борд на OHIM опозицията трябва да бъде потвърдена.
При сравнение на посочените марки основният ясно открояващ се елемент е думата CHIVALRY, която има собствен смисъл.
Марката на Chivas представлява рекламен слоган поради, което потребителите биха възприели тази марка, като рекламираща продуктите на The Glencairn Scotch whisky Company.
Макар да се приема, че при сравнение на марки водеща е първата им част, то това не винаги е така. В конкретния случай ясно открояващият и доминиращ елемент в марките е CHIVALRY.
Въпреки наличието на думата CHIVAS в заявената марка, която има други регистрации, поради наличието на елемента CHIVALRY потребителите биха помислили, че между двете компании има връзка.
информация на Marques Class 46.

English version

Chivas Holdings Limited filed an application for the following European trademark- CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY for class 33.
The Glencairn Scotch whisky Company Limited filed opposition against this mark on its two marks also registered in Class 33.

OHIM issued a decision that because of the identity of the goods and the similarity of the marks with a view of the element CHIVALRY, the opposition must be upheld.
Chivas appealed that decision.
According to the decision of the Appeal Board opposition should to be confirmed.
The comparison of these marks clearly distinguished main element - the word CHIVALRY which has its own meaning.
The mark of Chivas represent an advertising slogan because of which consumers would perceive it as promoting the products of The Glencairn Scotch whisky Company.
In the case at issue, the dominant element of the earlier trademark is the word CHIVALRY and, even if located at the end of the trademark, CHILVARLY is also the element which will be remembered within the global image of the opposed trademark.
Even if “Chivas” would be recognized as being a trademark in the contested sign (in respect to alcoholic beverages, and in particular in respect of whiskies and malts, the relevant consumer tends to be particularly brand conscious and brand loyal), consumers acquainted with the earlier trademark, would think that there is an economic link between the undertakings producing the two signs”.

information Marques Class 46.