вторник, 5 юли 2011 г.

Apple and Microsoft have joined forces against Google in the battle for Nortel - Apple и Microsoft се съюзиха срещу Google в битката за Nortel


Интересна развръзка на драмата с продажбата на патентното портфолио на фалиралия канадски гигант Nortel. През последните седмици бяхме свидетели на неспирна надпревара между различни компании от IT сектора в стремежа им да придобият огромното портфолио на Nortel.
Какво се случи обаче?
Изненадващо или не два от най-сериозните конкурента на пазара Apple и Microsoft обединиха сили създавайки обща групировка и закупиха всички патенти. По този начин те надиграха опита на Google, като по-млада от тях компания да навлезе сериозно и в този тип бизнес с технологии.
В групировката закупила патентите са включени и други компании, като RIM, Sony, Ericsson, EMC.
Цената на сделката е 4,5 милиарда долара, значително повече от първоначално обявените 1 милиард.
Според запознати патентното портфолио на Nortel крие редица възможности за бъдещо стратегическо развитие на бизнеса. Споменава се например технология за безжична комуникация, която представлява еволюция в процеса на пренос на данни между мобилни апарати.
Това обединение между яростни конкуренти е безпрецедентно. То показва обаче и един нов бизнес модел при който различни компании споделят едни и същи ресурси в процеса на конкурента война. Това което им дава предимство се крие в способността за максимално ефективно използване на тези общи ресурси.

English version

An interesting outcome of the drama with the sale of patent portfolio of the bankrupted Canadian giant Nortel.
In recent weeks we have witnessed on an unending competition between different companies in IT sector in their wish to acquire a vast portfolio of Nortel.
But what happened?
Surprisingly or not two of the most serious competitors on the market Apple and Microsoft have joined forces creating a common group and bought all the patents. In this way they beat Google as younger company to enter seriously in this business with technology.
The group bought the patents included other companies such as RIM, Sony, Ericsson, EMC.
The price of this transaction is $ 4.5 billion, significantly more than the initial 1 billion.
According to the familiar patent portfolio of Nortel holds many opportunities for future strategic business development. It is mentions technology for wireless communication which represents an evolution in the process of data transfer between mobile devices.
This union between fierce rivals is unprecedented. It shows, however, a new business model in which different companies share the same resources in the market war. This which gives them an advantage lies in the ability to efficient use of these common resources.