четвъртък, 4 август 2011 г.

Innovations and related reputation - Иновациите и свързаната с тях репутация


IP Think Thank публикува една интересна статия озаглавена с въпрос- What has IP reputation done for you?
В статията се разглежда ролята на репутацията създавана от интелектуалната собственост в съвременните компании по света и как тази репутация може да допринесе за общата корпоративна репутация.
Въпросът е изключително интересен, както и неговия отговор, който се предопределя от развитието на икономиката и обществото, като цяло.
Да интелектуалната собственост винаги е била двигател за развитието на иновациите и икономиката на всяка страна не само сега но и в миналото.
През последните 10 години обаче започна да се оформя един нов, според мен, бизнес модел на развитие застъпен най-силно в областта на IT индустрията.
Този модел включва както стандартните бизнес постановки за развитие на една компания, така и една нова визия за иновативността, като движеща сила и отправна точка за пазарния успех на една компания.
Корпорации като Apple, Samsung и HTC успяха да изпреварят по-големи и по добре позиционирани компании в IT сектора в миналото. Ключът към това беше в мениджмънта на иновациите.
Днес всяка компания може да предложи добър продукт на добра цена. Но това вече не е достатъчно. След появата на смартфоните, информационните технологии набраха изключително голяма скорост, която преодоля резервираността на потребителите към прекалено авангардните нововъведения в ежедневието, които макар и интересни бяха сложни за разбиране или прилагане. Естествено има и други причини за това, като все по-голямото използване на интернет, смяната на поколенията и тн.
Това от своя страна създаде едно ново потребителско очакване за все нови и нови продукти. Колкото по иновативни са те толкова и по печеливши са.
По този начин беше създадена една иновативна потребителска нужда.
На база на това компаниите които успяват да отговорят най-добре на тази нужда, трупат и най-много репутация свързвана с иновативността. Тя от своя страна се добавя към общата корпоративна репутация. Резултатът- пазарно лидерство.

English version

IP Think Thank published an interesting article titled with a question - What has IP reputation done for you?
The article examines the role of the reputation created by the intellectual property in modern companies in the world and how that reputation can contribute to overall corporate reputation.
The question is extremely interesting as his answer which is determined by the economy and society as a whole.
The intellectual property has always been an engine for innovation and the economic growth of each every country.
Over the past 10 years, however, in my opinion
a new business model has appeared mostly in the IT industry.
This model includes as standard formulations for business development of a company as well as a new vision of innovation as a driving force and a starting point for the market success of a company.
Corporations such as Apple, Samsung and HTC have exceeded larger and better positioned companies in the IT sector in the past. The key to this was in the management of innovations.
Today, each company can offer a good product at a good price. But this is no longer enough. Since the advent of smartphones, information technologies gathered extremely high speed which overcame consumer reticence to advanced innovations in everyday life which although interesting were complicated to understand or implement. Naturally there are other reasons such as increasing Internet use, a generational change and so on.
This in turn created a new consumer expectations for more and more new products. The more innovative they are, the more profitable they are.
Thus was created an innovative consumer need.
On this basis, companies which succeed to respond to this need will gain a reputation associated with innovation. This in turn will adds to the overall corporate reputation. The result is market leadership.