петък, 10 февруари 2012 г.

Motorola започна ново дело срещу Apple - Motorola launched a new lawsuit against Apple


Моторола заведе ново съдебно дело срещу Apple, този път във Флорида. Делото касае претенция за нарушаване на патенти свързани с технологии използвани в iPhone и iCloud.
През миналата година Motorola постигна значителен успех, като спечели патентно дело срещу Apple в Германия. Тогава делото се отнасяше до претенции за неразрешено ползване на патентовани технологии в iPhone and iPad 3G.
Атаките на Motorola не са случайни. През изминалата година беше анонсиране сделка в която Google купуваше компанията за 12,5 милиарда долара. Сделката все още не е финализирана но според запознати започването на подобни съдебни дела трябва да стане със съгласието на Google.

English version


Motorola filed a new lawsuit against Apple, this time in Florida. The case concerns a claim for infringement of patents relating to technology used in iPhone and iCloud.
Last year, Motorola has achieved considerable success, winning a patent lawsuit against Apple in Germany. Then the case concerned the claims of unauthorized use of patented technologies in the iPhone and iPad 3G.
Attacks of Motorola are not random. Last year was announcing a deal in which Google bought the company for 12.5 billion dollars. The deal has not yet been finalized but according to people familiar opening of such trials should be done with the consent of Google.