четвъртък, 1 март 2012 г.

Eurobasket не е сходно на Basket - Eurobasket is not similar to the Basket

Европейският съд излезе с решение по дело T-596/10, касаещо спор между марки Eurobasket и Basket ( по-ранната марка) в класове 9, 25, 28 и 41.

Знаците са сходни от визуална, фонетична и концептуална гледна точка. Елемента Basket в по-ранната марка обаче е описателен относно по-голямата част от стоките и услугите в посочените класове. Потребителите биха го възприели като асоцииращ с играта баскетбол.
Поради това елемента Euro придобива водеща позиция в по-късната марка и създава нужното разграничение, което да избегне объркване сред потребителите.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-596/10, concerning a dispute between trademarks Eurobasket and Basket (earlier marks) in Classes 9, 25, 28 and 41.
The signs are similar from a visual, aural and conceptual perspective. The part Basket in the earlier mark is descriptive on the majority of goods and services in those classes. Consumers would have adopted him as an associate with the game basketball.
Therefore, the Euro becomes the element with leading position in the later mark, which creates the necessary distinction avoiding confusion among consumers.
information Marques Class 46.