понеделник, 25 февруари 2013 г.

Общият патентен съд в Европа вече е реалност - The Unified Patent Court in Europe has become a reality

Споразумението за общия европейски патентен съд вече е подписано.
Това стана след като 24 от страните членки на ЕС подписаха споразумението.
Това е поредната стъпка на Европа към създаването на една унифицирана обща патентна система, която би спестила до 300 милиона евро годишно.
Чрез това споразумение се създава общ специализиран съд в Европа, който ще разглежда съдебни дела относно спорове за патенти издавани от Европейското патентно ведомство.
Споразумението ще влезе в сила след като се ратифицира от минимум 13 държави членки на ЕС.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Unified Patent Court Agreement has already signed.
This happened after the 24 EU member states have signed the agreement.
This is the next step in Europe regarding creation of a unified common patent system which would save up to € 300 million per year.
This agreement creates a common specialized court in Europe that will hear lawsuits concerning disputes over patents granted by the European Patent Office.
The agreement will enter into force after it is being ratified by at least 13 EU Member States.
More information can be found here.