понеделник, 22 април 2013 г.

Европейски сблъсък на търговски марки в металургията - European clash of trademarks in metallurgy

Европейският съд излезе с решение по дело T-505/10.
Höganäs AB подава заявка за словна европейска марка ASTALOY за следните стоки: ‘Iron-based metal powders for industrial use’.
Haynes International, Inc. подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка HASTELLOY за клас 6.
OHIM приема, че марките са сходни за целевите потребители.
Европейският съд потвърждава това решение. Двете марки нямат конкретен смисъл. Заявителят на по-късната марка опитва да докаже, че двете марки са съществували на пазара едновременно в продължение на дълъг период от време, поради което регистрацията на марката му е допустима.
Съдът отхвърля доказателствата, като недостатъчни, като приема, че макар марките да се отнасят за професионалисти в областта на металургията ( наличие на повишена степен на внимание), марките са сходни и могат да доведат до объркване.

English version

The European Court has ruled in Case T-505/10.
Höganäs AB applied for a word
European trademark ASTALOY  for the following goods: 'Iron-based metal powders for industrial use'.
Haynes International, Inc. filed opposition against the mark on the basis of an earlier mark HASTELLOY for class 6.
OHIM considered that the marks are similar.
The European Court upheld that decision. Both marks haven't any specific meaning. Applicant of the later mark was trying to prove that the two signs are available on the market over a long period of time, because of which the registration of the mark is admissible.
The Court rejected the evidences as insufficient, and that, although the marks are directed to professionals in the field of metallurgy (presence of an increased level of attention), the marks are similar and can lead to confusion.