сряда, 20 август 2014 г.

Защо компаниите по света не обявяват своите нематериални активи? - Why companies in the world do not report thier intangible assets?

IP Finance публикува интересна статия касаеща въпроса с нематериалните активи и тяхното обявяване от страна на компаниите по света. В частност статията разглежда как стой въпросът във Великобритания. Според Janice Denoncourt (Senior Lecturer, Nottingham Trent University) една от причините компаниите да не обявяват информация за притежаваните от тях нематериални активи се крие в отговорността, която съответните директори в компаниите трябва да поемат. Според законодателството в страната разкриването на подобна информация не трябва да заблуждава. В същото време няма ясни правила, как подобна информация би трябвало да се разкрие.
Като цяло въпросът се усложнява и от методологията по която се прави оценка за наличните нематериални активи в една компания и до колко тази методология е релевантна.
Така или иначе заключението е че в бъдеще информацията за нематериалните активи ще става все по-важна и нужна за съществуването на компаниите, особено на публичните такива.

English version

IP Finance published an interesting article regarding the issue of intangible assets and their reporting by companies worldwide. In particular, the article examines how the issue stays in the UK. According to Janice Denoncourt (Senior Lecturer, Nottingham Trent University) one of the reasons companies do not publish information about their intangible assets lies in the responsibility that the respective directors in companies bear. According to the legislation in the country disclosure of such information must not mislead. At the same time there are no clear guidance on how such information should be disclosing.
The overall issue is compounded by a methodology that evaluates the available intangible assets of a company and how this methodology is relevant.
Anyway, the conclusion is that in the future information about the intangible assets will become increasingly important and necessary for the existence of companies, especially public ones.