четвъртък, 14 август 2014 г.

Сходство между JUNGBORN и BORN - Similarity between JUNGBORN and BORN

Европейският съд излезе с решение по дело T-401/12. То касае опит за регистрация на европейска марка JUNGBORN за класове 29, 30, 32. Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна немска марка BORN за същите класове.
OHIM приема марките за сходни. Релевантните потребители в случая са тези в Германия, които разбират думата JUNG, като млад. Думата BORN няма конкретно значение на немски.
Марките притежават визуално и фонетично сходство, което заедно с идентичните стоки може да доведе до объркване сред потребителите.
Съдът потвърждава това решение.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-401/12. It concerns an attempt for registration of an European trademark JUNGBORN for classes 29, 30, 32. Against this mark was  filed an opposition based on an earlier German marks BORN for the same classes.
OHIM accepted marks as similar.
The relevant consumers in this case are those in Germany who understand the word JUNG as youth. BORN has no specific meaning in German.
The marks have visual and aural similarity with identical goods which can lead to confusion among consumers.
The Court upheld that decision.
information Marques Class 46.