петък, 8 август 2014 г.

Европейската комисия призна филе Елена и Панагюрска луканка - European Commission recognized File Elena and Panagyurska lukanka

Европейската комисия публикува решенията си за регистрацията на филе Елена и Панагюрска луканка, като храни с традиционно специфичен характер в ЕС.
Това са първите две регистрирани от страна на България храни с традиционно специфичен характер в Европа.
Тези регистрации означават, че в бъдеще производителите, които ще имат право да използват двете наименования са само тези, които членуват в Сдружението за традиционни сурово-сушени месни продукти, което е получило и европейските регистрации.
Произвежданите продукти под двете наименования трябва да отговарят на строги изисквания за качество върху които ще има текущ контрол, което е изискване на европейското законодателство.
Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

The European Commission published its decisions on registration of File Elena and Panagyurska lukanka as traditional specialties guaranteed in the EU.
These are the first two recorded by Bulgaria for traditional specialties guaranteed in Europe.
These registrations mean that in the future the only manufacturers which will be allowed to use both names are those which are members of the Association of traditional raw-dried meat products, which received the European registrations.
The products under both names must meet stringent quality requirements on which there will be ongoing monitoring, which is a requirement of European legislation.
More information can be found here and here.