четвъртък, 5 март 2015 г.

Битката за кафе капсулите - The coffee capsules battle

IP Finance съобщава новината за това, че Федералният патентен съд на Германия е обявил един от патентите на Nestle свързани с Nespresso coffee system за невалиден.
Това решение е част от продължителен спор между компанията и нейният бивш CEO Jean-Paul Gaillard, който чрез своя нова компания се опитва да конкурира капсулите на Nestle.
Решението на немският съд не решава финално спорът между страните, тъй като Nestle притежават множество други патенти за своята система. Въпреки това решението може да повлияе върху последващите битки между страните.
Към момента глобалният пазар на капсули за кафе се оценява на приблизително 13 милиарда долара, от които 4 милиарда е делът на Nestle.

English version

IP Finance reports about the news that the Federal Patent Court of Germany declared one of the Nestle's patents related to Nespresso coffee system as invalid.This decision is part of a long-running dispute between company and its former CEO Jean-Paul Gaillard, who through his new company trying to compete with Nestle.The decision of the German court will not bring this case to an end because Nestle possesses numerous other patents for its system. However, the decision may affect the subsequent battles between the parties.For the time being the global market for coffee capsules is estimated at approximately 13 billion dollars, 4 billion of which is the share of Nestle.