сряда, 20 май 2015 г.

EXTRA не може да бъде марка в Европа - EXTRA can not be a trademark in Europe

Според решение на Европейският съд T-216/14, Volkswagen AG не може да регистрира европейска марка EXTRA за класове 12, 28, 35 и 37.
Първоначално OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания - липса на отличителност. Терминът EXTRA се разбира, като нещо допълнително или качествено в много държави в ЕС.
Заявителят изтъква, че други подобни марки са получили регистрация за същите класове но OHIM отхвърля това с довода, че всеки случай се разглежда сам по себе си.
Решението е потвърдено и от Европейският съд.
Източник Marques Class 46.

English version

According to European court's decision T-216/14, Volkswagen AG is not allowed to register an European trademark EXTRA for Classes 12, 28, 35 and 37.
Initially OHIM refused this registration on absolute grounds - lack of any distinctiveness. The term EXTRA means something additional or very quality in many countries around the Europe.
The applicant tried to underline the fact that similar trademarks were registered for these Classes but OHIM refused the argument pointing out that every case is individual and depends on the relevant current facts.
The decision is confirmed by the European court.