понеделник, 18 май 2015 г.

Регистрация на международни дизайни в САЩ - International design registration in US

USPTO адаптира правилата за заявяване и регистрация на промишлени дизайни по Хагската спогодба, която влезе в сила за САЩ считано от 13.05.2015г.  Основните промени приети от ведомството са:

- заявител на международен дизайн трябва да посочи страните, за които иска регистрация; 
- заявителят трябва да определи броя на дизайните, включени в заявлението (до максимум 100); 
- кандидатите се насърчават да включва кратко описание на всяка рисунка с прилагането ( USPTO предупреждава, че прекалено много описание на характерни черти могат да "служат за ограничаване на претенциите в Съединените щати");
- международната заявка може да бъде подадена директно в Световната служба за интелектуална собственост (СОИС), или чрез USPTO;  
- заявката ще се публикува на 6 месеца след подаване.
- срокът на регистрация на дизайн в САЩ се променя от 14 на 15 години;

English version

USPTO has adapted the rules for filing and registration of industrial designs under the Hague Agreement, which entered into force for the United States on 13.05.2015g. The main changes adopted by the agency are:
- The applicant for international design must specify the countries for which sought protection;- The applicant must identify the number of designs included in the application (up to 100);- The applicant is encouraged to include a brief description of each design  (USPTO warns that too much description can "serve to limit the claims in the United States"); 

- international application can be filed directly with the World Intellectual Property Office (WIPO), or through USPTO;- The application will be published in 6 months after submission.- The period of registration of the design in the United States changes from 14 to 15 years;