вторник, 12 май 2015 г.

Skype загуби съдебно дело срещу SKY - Skype lost a lawsuite against SKY

Европейският съд излезе с решения по дела T-423/12, T-183/13 and T-184/13, който касаят спор между Skype Ultd и OHIM. 
През 2004 и 2005 години IT компанията Skype се опитва да регистрира европейски марки 

за следните стоки: аудиовизуални стоки, телефония и фотография стоки и компютърни услуги, свързани със софтуер или до създаване или хостинг на уебсайтове.
Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на  British Sky Broadcasting Group на основанието на по-ранни марки SKY за същите стоки и услуги.
OHIM потвърждава опозицията. Решението е обжалвано от Scype.
Според Европейският съд марките са сходни. По-ранната марка SKY е включена в състава на SKYPE за идентични и сходни стоки. Думата SKY се чува ясно и при произнасянето на думата Skype. Фактът че по-късната марка е комбинирана и се състой от дума и изображение подобно на облак не прави марките различни. Напротив изображението на облак подсилва сходството с думата SKY, която означава небе.
Относно твърдението на Skype, че марките са съществували едновременно на пазара години наред, съдът приема това но само относно контретните комуникационни услуги за които се използва марка Skype но не и за останалите стоки и услуги по спора.

English version

The European court ruled in Cases T-423/12, T-183/13 and T-184/13, which concerns a dispute between Skype Ultd и OHIM.
In 2004 and 2005 Skype tried to register the following European trademark for audiovisual goods, telephony and photography goods and computer services relating to software or to the creation or hosting of websites:

Against this mark an opposition was been filed by British Sky Broadcasting Group on the basis of earlier trademarks SKY for the same goods.
OHIM upheld the opposition. The decision was appealed.
According to the European court the trademarks in hand are similar. The earlier mark SKY is included in the later mark for identical or similar goods and services. The word SKY can be heard clearly in SKYPE. The fact that the later mark has figurative elements namely a jagged border in the shape of a cloud, doesn't make both marks absolutely different. On the contrary, the image of cloud only emphasizes the similarity with the word SKY.
About the assertion that there is no possibility for consumer confusion because both mark had been existing peacefully for many years, the court agreed with this but only for the services for which SKYPE was been used.