четвъртък, 28 май 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Търговски марки: какво прави асоциациите ефективни? За повече информация тук.

2.  САЩ: Федералният съд блокира използването на търговски марки като средство за цензура. За повече информация тук. 

3. Ще продължи ли патентната система да поддържа пламъка на творческия гений? За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук   

English version

 
1. Trademarks: what makes associations effective? For more information here.

2. United States: Federal Court has blocked the use of trademarks as a tool for censorship. For more information here.

3. Will the patent system keeps the flame of creative genius? For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.