сряда, 19 януари 2011 г.

Adidas obtain registration of three stripes as a trademark in Colombia - Adidas регистрира трите си ленти, като марка в Колумбия


През 2001 година Adidas опитват да получат регистрация на своя дизайн състоящ се от три ленти, като търговска марка в Колумбия. Патентното ведомство на страната отказва да регистрира марката поради липса на отличителност.
През 2010 година компанията успя да регистрира трите си ленти, като марка в Колумбия, възползвайки се от член 135 на Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime. Според този член една марка лишена от отличителност може да получи регистрация, ако благодарение на продължително използване за стоките или услугите за които е заявена, е придобила вторична отличителност.
Adidas предоставят множество доказателства за придобитата отличителност на марката в Колумбия, изградена на основата на множество рекламни и спонсорски кампании.
Едно от най-важните доказателства е социологическото проучване, според което 75,8% от анкетираните свързват трите ленти с adidas.
Широко разпространена практика на компаниите по света е да искат да регистрират, като търговски марки, успешни маркетингови елементи разработени от тях, които им помагат да постигнат пазарен успех. Проблема тук е че повечето от тези обекти не могат да изпълнят изискванията на законодателството за да получат регистрация.
В подобни ситуации е важно съответната компания да има добра IP организация, която да й помогне да осигури необходимите доказателства, които да изпълнят законовите изисквания.
Тази задача е много важна и трудоемка и не трябва да бъде подценявана.
информация от IP Tango


English version

In 2001 Adidas trying to obtain registration of its design consisting of three stripes as a trademark in Colombia. The Patent Office of the country refused to register the mark because of lack of distinctiveness.
In 2010 the company was able to obtain registration
of three stripes as a mark in Colombia, taking advantage of Article 135 of the Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime. According to this article one mark devoid of distinctive character can obtain registration if, thanks to prolonged use of goods or services for which registration is sought, has acquired a distinctive secondary.
Adidas provide ample evidences of acquired distinctiveness of the brand in Colombia built on the basis of numerous advertising and sponsorship campaigns.
One of the most important evidence is the survey whereby 75.8% of respondents associate three stripes with adidas.
Widespread practice of companies around the world is that they want to register as trademarks all successful marketing elements developed by them which helping them to achieve market success. The problem here is that most of these sites can not meet the legal requirements to obtain registration.
In such situations it is important that the company have a good IP organization to help her provide the necessary evidence to meet legal requirements.
This task is a very important and time-consuming and should not be underestimated.
information from the IP Tango