петък, 11 февруари 2011 г.

A world register of geographical indications relating to wines and spirits - Световен регистър за географски означения касаещи вина и спиртни напитки


OHIM обяви на своя интернет сайт новината за стартиралата работа по създаване на световен регистър включващ географски означения касаещи вина и спиртни напитки.
Регистърът се създава от Световната търговска организация. Основните теми дискутирани по отношение на същността на този регистър са: създаване на система от термини, как ще функционира системата за регистрация и каква ще бъде ролята на СТО, дали участието на държавите членки на СТО ще бъде задължително или не, какво ще произхожда от самата регистрация, като последица, специално третиране на развиващите се държави, такси и разходи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM announced on its website the news about the start of work on creating a global registry including geographical indications relating to wines and spirits.
The register shall be established by the World Trade Organization. Some of main topics discussed on the substance of this registry are:
the legal basis of the terms that members would notify; how the registration system would be run; the legal consequences of registration; fees and costs; the treatment of developing countries; and the terms of participation, including whether taking part would be voluntary or compulsory.
More information can be found here.