петък, 20 май 2011 г.

The court in Switzerland has confirmed that Proled can not be a trademark - Съдът в Швейцария потвърди, че Proled не може да бъде търговска марка


Върховният съд на Швейцария потвърди решението на Патентно ведомство и Административния съд, че заявената марка PROLED не може да бъде регистрирана за осветителни продукти. Причината е че потребителите биха възприели марката, като я разделят на две части PRO и LED, което може да се интерпретира и като професионални осветителни диоди. По този начин тази марка се превръща в описателна за посочените стоки. Графичните елементи в марката са твърде слаби за да преодолеят тези доводи.
Интересно решение на съда в Швейцария. Практиката в Европа, като цяло е заявената марка да се разглежда в своята цялост, а не в отделните и съставни елементи, тъй като потребителя на дали би правил анализ на името в съставните му елементи при осъществяване на покупка.
информация на Marques Class 46.

English version

The Switzerland's Supreme Court confirmed the decision of the Patent Office and the Administrative Court that the mark PROLED can not be registered for lighting products. The reason is that consumers would perceive the mark as they divided it into two parts PRO and LED which can be interpreted as a professional lighting diodes. Thus, the mark becomes descriptive for the goods. Graphical elements in the mark are too weak to overcome these arguments.
Interesting decision by the court in Switzerland.The practice in Europe as a whole is that one mark should to be estimate in its entirety rather than her individual constituents. This is because the user will not analysis of the name in it constituent elements when he making a decision for purchasing.
information Marques Class 46.