четвъртък, 21 юли 2011 г.

A decision of the European Court - TOP CRAFT v. KRAFFT - Решение на Европейския съд - TOP CRAFT v. KRAFFT

Европейският съд излезе с решение по дело T-374/08. То касае сходство на марки TOP CRAFT и KRAFFT заявени в класове 1 и 3.
-
Според Апелативният борд на OHIM между двете марки има наличие на силно сходство. Елемента TOP ще се възприеме от потребителите в Испания, като знак за "Най-доброто" и поради това е неотличителен. Между думите CRAFT и KRAFFT има голямо сходство.
Европейският съд обаче счита, че марките не са сходни. Думата TOP в една от марките е заобиколен от графична визия, която привлича вниманието на потребителите.
Относно сходството на CRAFT и KRAFFT съдът счита, че то не е определящо при крайната оценка. В Испания буквата К е използвана в по-малка степен, поради което има необходимата отличителност да осъществи разграничение между двете марки. В допълнение шрифта на KRAFFT е готически и не се използа често в Испания. Двете думи нямат значение на испански, което е причина елемента TOP да повиши своето значение и отличителност.
Поради така посочените причини съдат счита, че двете марки не са сходни.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-374/08. It concerns the similarity of marks TOP CRAFT and KRAFFT filling in classes 1 and 3.
According to the OHIM Board of Appeal there is
strong similarity between the two marks. The element TOP is perceived by consumers in Spain as a sign of "the best" and therefore it is non-distinctive. Between words CRAFT and KRAFFT exist a great similarity.
However, the European Court considers that the marks are not similar. The word TOP in one of the trademarks is surrounded by a graphic image that attracts the attention of consumers.
On the similarity of CRAFT and KRAFFT court considers that it is not decisive in the final assessment. In Spain, the letter K is used to a lesser extent so it has a necessity to create distinctiveness between the two marks. In addition, the font of KRAFFT is a
Gothic which not often used in Spain. Both words have no meaning in Spanish so TOP increase its relevance and distinctiveness.
information from Marques Class 46.