вторник, 19 юли 2011 г.

The European Court issued a decision on the case of L'Oreal v. eBay - Европейският съд излезе с решение относно делото L’Oreal v.eBay Inc.


Европейският съд излезе с разяснително решение по делото между L’Oreal и eBay Inc. Това решение отговаря на редица въпроси зададени от Съда в Англия, където се води делото.
Делото касае оплакване от страна на L’Oreal , че eBay чрез своя интернет сайт спомага за продажбата на продукти на компанията, които по принцип не се продават в Европа. По този начин се нанасят щети върху дистрибуционната политика на L’Oreal.
Становището на Европейския съд е че web сайтовете за продажба на продукти са отговорни за нарушаване на права върху търговски марки обозначаващи продаваните продукти.
Според съдът националните съдилища в страните членки трябва да решават дали има нарушаване на права за всеки конкретен случай.
Все пак Европейския съд счита, че eBay чрез своята дейност не използва тези марки само защото те са изложени на неговия сайт.
Решението на съда може да откриете тук.

English version

The European Court issued an explanatory decision on the case between L'Oreal and eBay Inc. This solution satisfies a number of questions asked by the Court in England where the case is.
The case concerns a complaint by L'Oreal that eBay through its website promotes the sales of the company's products which are generally not sell in Europe. Thus damage the distribution policy of L'Oreal.
The opinion of the European Court
is that online retailers like eBay that sell products are responsible for the violation of trademarks identifying those products.
According to the court national courts in the Member States must decide whether there is infringement of rights in each particular case.
However, the European Court considered that eBay through their activity does not use these marks only because they are exhibited on his site.

The court decision can be found here.