сряда, 13 юли 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Презентация от изпълнителния директор на IPO относно патентната реформа в САЩ и предстоящото й влизане в сила.
За повече информация тук.

2. Испания и Италия подадоха жалба в Европейския съд за отмяна на решението на ЕС за единен европейски патент.
За повече информация тук.

3. Warner Bros. получи права върху всички нови версии на "Магьосникът от Оз".
За повече информация тук.

4. Десетте най-известни спорове в областта на интелектуалната собственост.
За повече информация тук.

5. Казус, свързан с търговските марки, показва колко важен може да се окаже факторът време.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A presentation by the Executive Director of the IPO concerning the patent reform in the U.S. and its impending entry into force.
For more information here.

2. Spain and Italy have submitted a complaint to the European Court to annul the decision of the EU concerning a single European patent.
For more information here.

3. Warner Bros. receive rights to all new versions of "The Wizard of Oz."
For more information here.

4. The ten most famous disputes concerning intellectual property.
For more information here.

5. A Case related to trademarks shows how important may be the time factor.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.