четвъртък, 18 август 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Десет причини, поради които патентните битки стават все по-масови в мобилната индустрия.
За повече информация тук.

2. Когато патентите атакуват. Аудио запис за патентните тролове можете да чуете тук.

3. Как да правим преводи на патенти. За повече информация тук.

4. Cisco и Twitter се присъединяват към пула на Linux за патентна закрила
За повече информация тук.

5. Съдебно решение на апелативен съд в САЩ разби патентен трол.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Ten reasons why patent battles are becoming more mainstream in the mobile industry.
For more information here.

2. When patents attack. Audio Recording for patent trolls you can hear here.

3. How to make translations of patents. For more information here.

4. Cisco and Twitter joined the pool of Linux, for patent protection
For more information here.

5. A judgement of the Court of Appeal in the United States condemned a patent troll.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.