петък, 30 март 2012 г.

Facebook придобива патенти от IBM - Facebook acquires patents from IBM


Arc Technica оповести новината за предстояща сделка между Facebook и IBM. Тя ще касае покупка от страна на Facebook на 750 патента притежание на IBM.
Сделката съвсем не е случайна. В момента Yahoo започва сериозно дело срещу Facebook за нарушение на патенти.
Освен това чрез придобитите патенти Facebook да се отбранява по-лесно в бъдеще в случай на нови съдебни дела. Към момента се счита, че компанията не притежава достатъчно голямо патентно портфолио. Според данни на Bloomberg Facebook притежават една 56 регистрирани патента и около 500 заявки в САЩ. За сравнение Yahoo притежава над 1000.
В наши дни патентите са като вид войници, колкото е по-голяма армията ти толкова са по добри шансовете ти за успех.
Още повече трябва да се има предвид, че част от съдебните дала приключват със споразумения за насрещно лицензиране. За да стане това обаче трябва да има какво да предложиш на отсрещната страна.

English version

Arc Technica announced the news of the impending deal between Facebook and IBM. It will concern purchase by Facebook of 750 patents from IBM.
The deal is not accidental. Currently Yahoo starts lawsuit against Facebook for patent infringements.
Furthermore, by those acquired patents Facebook can defend more easily in the future case of new lawsuits. At present it is considered that the company does not have enough patents. According to a Bloomberg Facebook owns 56 registered patents and 500 applications in the U.S.. In comparison, Yahoo posses more than 1000.
Today, the patents are like troops, as bigger army you have so your chances for success are better.
Moreover, it should be borne in mind that part of the court cases end with cross-licensing agreements. To do so, however, you must have something to offer the other side.