сряда, 19 септември 2012 г.

Как работи опозиционната система в Италия - How is working the opposition system in Italy

Близо 1 година след въвеждането на система за опозиции относно регистрацията на марки в Италия, излизат и първоначални данни за ефекта от нея. Данните са както следва:
- 96% от марките за които е подадена опозиция за италиански марки;
- само 4% са международни марки с посочване на Италия.
- 99% от основанията за опозиция са съществуващи по-ранни марки ( от тях 39% са италиански марки, 49% CTMs и 11% международни марки).
- само 1% от опозициите са основани на други права ( общоизвестни марки, авторски права и тн.)
- 10% от опозициите приключват със споразумение преди вземане на решение по тях.
Информация за подадените опозиции в Италия може да се открие тук.
информация на Marques Class 46.

English version

Nearly one year after the introduction of an opposition system to the registration of trademarks in Italy, it has come and initial data on the effect of it. The data are as follows: - in 96% of the cases oppositions were filed against  Italian trademarks; - Only 4% were against international marks with with designation of Italy. - 99% of the grounds of opposition are the pre-existing earlier marks (39% of them are Italian, 49% are CTMs and 11% are international marks). - Only 1% of the oppositions are based on other rights (well-known marks, copyrights, etc.). - 10% of oppositions were finished with agreements before decisions. Information filed oppositions in Italy can be found here. information Marques Class 46.