петък, 22 август 2014 г.

Land Rover спечели опозиция срещу Nissan в Швейцария - Land Rover win an opposition against Nissan in Switzerland

Nissan Motor опитва да регистрира марка LAND GLIDER за клас 12 в Швейцария. Land Rover подава опозиция на основата на по-ранна едноименна марка за същия клас. Патентното ведомство на страната отхвърля опозицията въпреки претендираната известност на по-ранната марка.
Решението е обжалвано. Съдът отменя решението на Патентно ведомство. Според доводите марка Land Rover е общоизвестна за стоките от клас 12. Нейната репутация не подлежи на съмнение. Освен това компанията Land Rover притежава фамилия от марки поради което регистрацията на марка LAND GLIDER може да създаде объркване сред потребителите, че тя е част от тази фамилия.
Информация на Marques Class 46.

English version

Nissan Motor had tried to register a trade mark LAND GLIDER for Class 12 in Switzerland. Land Rover filed opposition based on an earlier mark for the same class. The Patent Office rejected the opposition despite the alleged reputation of the earlier mark.
The decision was appealed. The Court revoked the decision of the Patent Office. According to the arguments Land Rover mark is well known for goods in Class 12. Its reputation is beyond any doubt. The company owns family of trademarks
Land Rover because of which a registration of LAND GLIDER may creates confusion among consumers that it is part of this family.
Information on Marques Class 46.