четвъртък, 7 август 2014 г.

Защита на правата върху интелектуална собственост в ЕС - Protecting Intellectual Property Rights in EU

Европейската комисия публикува доклад за борбата срещу нарушенията на права на интелектуална собственост в ЕС, така наречените фалшиви продукти, през 2013 година. 

Митническите органи в ЕС са задържали почти 36 млн. артикула по подозрение в нарушаване на права върху интелектуална собственост (ПИС) през 2013 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въпреки че това е по-малко от предходни години, стойността на задържаните стоки все още е голяма — над 760 млн. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, задържани по външните граници на ЕС.
Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: „Европа печели от иновациите и творчеството. Защитата на правата върху интелектуална собственост е от значение не само за здравето и безопасността на европейските потребители, но и за растежа и създаването на работни места в ЕС. Данните в представения днес доклад показват, че всички продукти са обект на фалшифициране и че митническите органи се справят добре със задачата да залавят фалшивите стоки.“
На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%). В 70 % от случаите на конфискация от страна на митниците през 2013 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 19 % от случаите пратките са съдържали лекарства. В 90 % от случаите задържаните стоки са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушение. Китай продължава да е основният източник на фалшиви стоки — 66% от всички задържани стоки са от Китай, а 13% са от Хонконг. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, например Турция — за парфюми и козметични продукти, а Египет — за храни.
Контекст
Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и е важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научни изследвания, новаторство и трудова заетост. Ефективното прилагане на правата върху интелектуална собственост е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшиви стоки (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.
Митническите органи в ЕС играят важна роля за недопускането на територията на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в нарушение на права върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишни доклади за дейността на митниците по отношение на прилагането на тези права. Докладите, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от националните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на права върху интелектуалната собственост в ЕС и са от полза и за други служби на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост.
През юни 2013 г. бе приет нов Регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост, осъществявана от митниците (вж. MEMO/11/332 и MEMO/13/527). С него се укрепват правилата за защита на тези права от страна на митническите органи.
На 10 декември 2012 г. Съветът на министрите на ЕС прие план за действие на Съюза в областта на митниците с цел борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост през периода 2013 – 2017 г. (вж. MEMO/12/967). Стратегическите цели на плана са:
ефективно прилагане и мониторинг на новото законодателство на ЕС относно защитата на правата върху интелектуална собственост от страна на митническите органи;
борба с търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост, по цялата международна верига на доставки;
противодействие на основните тенденции в търговията със стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост;
укрепване на сътрудничеството с Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и с правоприлагащите органи.

Повече информация тук.

English version

The European Commission published a report on the fight against infringements of intellectual property rights in the EU, the so-called fake products in 2013.

Customs authorities in the EU detained almost 36 million items suspected of violating intellectual property rights (IPR) in 2013, according to the Commission's annual report on customs actions to enforce IPR. Although this is less than previous years, the value of the intercepted goods still represents more than € 760 million. Today’s report also gives statistics on the type, provenance and transport method of counterfeit products detained at the EU's external borders.
Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Anti-fraud and Audit said: “Innovation and creativity is where Europe creates value. Protecting Intellectual Property Rights is not only important for health and safety of European consumers but also supports growth and job creation in the EU. The figures in today's report show that counterfeiting afflicts all products and that customs authorities do a good job intercepting fakes."
Clothing (12% of all articles detained) and medicines (10%) are among the top categories of goods detained. Postal and courier packages accounted for around 70% of customs interventions in 2013, with 19% of the detentions in postal traffic concerning medicines. Around 90% of all detained goods were either destroyed or a court case was initiated to determine the infringement. China continues being the main source of fake products with 66% of all products detained coming from China and 13% coming from Hong Kong. Other countries, however, were the top source for specific product categories, such as Turkey for perfumes and cosmetics and Egypt for foodstuffs.
Background
As the EU 2020 Strategy underlines, the protection of IPR is a cornerstone of the EU economy and a key driver for its further growth in areas such as research, innovation and employment. Effective IPR enforcement is also essential for health and safety, as certain counterfeited products (such as foodstuffs, body-care articles and children’s toys) which are produced in an unregulated environment can pose a serious threat to citizens.
Customs authorities in the EU play a crucial role in stopping products which are suspected of violating intellectual property rights from entering the EU's territory. Since 2000, the Commission has been publishing an annual report on the activities of customs in relation to enforcing intellectual property rights. These reports, based on data transmitted by national customs administrations to the Commission, are a valuable input to the analysis of IPR infringement in the EU by customs and by EU institutions like the Observatory on infringements of intellectual property rights.
In June 2013, a new Regulation on IPR enforcement at customs was adopted (see MEMO/11/332 and MEMO/13/527). This reinforces the rules for customs authorities to enforce intellectual property rights.
On 10 December 2012, the EU Customs Action Plan was adopted by the EU Council of Ministers to combat intellectual property right infringements for the years 2013 to 2017 (see MEMO/12/967). The strategic objectives of this Action Plan are the following:
  • Effectively implementing and monitoring the new EU legislation on customs enforcement of IPR;
  • Tackling trade of IPR infringing goods throughout the international supply chain;
  • Tackling major trends in trade of IPR infringing goods;
  • Strengthening cooperation with the European Observatory on infringements of IPRs and law enforcement authorities.

    More information  here.