вторник, 9 септември 2014 г.

Комбинирани марки - решение на Европейския съд - Figurative trademarks - a decision of the European Court

 Европейският съд излезе с решение по дело T-36/13. То касае опит за регистрация на следната европейска марка за класове 3, 14, 18 и 25:
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следните по-ранни марки за същите класове:

OHIM отхвърля опозицията. Според ведомството марките се различават визуално по представените графични елементи и тяхното оцветяване. Освен това марките съдържат различни словни елементи.
По-късната марка съдържа име на човек, докато по-ранната марка има различен словен елемент, което допринася за създаване на разлика.
Претенцията на притежателят на по-ранните марки, че по-късната марка се облагодетелства недобросъвестно от репутацията на марките му е отхвърлена, поради липса на доказателства за това.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-36/13. It concerns an attempt for registration of the following European trademark for Classes 3, 14, 18 and 25:

Against this mark was filled an opposition based on the following earlier marks for the same classes:

OHIM dismissed the opposition. According to the Office both marks differ visually due to graphic elements and their coloring. Furthermore both signs contain different word elements.
The later mark contains the name of the person until the earlier mark has a different word element that contributes to the difference as a whole.
The claim of the proprietor of the earlier mark that the later trade mark takes unfair advantages from the reputation of his mark was dismissed for lack of evidences.
information Marques Class 46.