понеделник, 25 май 2015 г.

Регистрация на географски означения чрез Лисабонската спогодба - Registration of Geographical indications through Lisbon agreement

WIPO съобщи новината за постигнатото споразумение за предоставяне на възможност за регистрация на географски означения по Лисабонската спогодба в допълнение на вече предоставената такава за наименованията за произход.
Постигнатото съгласие между 28 страни членки на спогодбата по време на дипломатическата конференция в Женева, ще влезе в сила след ратифицирането му от поне 5 държави членки.
Разширяването на възможностите за използване на Лисабонската спогодба е важно с оглед улесняването регистрацията на различните географски означения по света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports about the news that an agreement was reached concerning registration of Geographical indications through Lisbon agreement in addition to already given registration procedure for appellations of origin.
That happened during the Diplomatic Conference which was held in Geneva. This amendment will enter into force after ratification by at least five of the participating 28 nations.
By and large this agreement is one important steps onward and will facilitate significantly the registration of  Geographical indications around the world.
More information here.