понеделник, 19 декември 2011 г.

Швейцарското си е швейцарско - Swiss and only Swiss


Европейският съд излезе с решение по дело T-377/09, с което потвърждава отказът на OHIM да регистрира марка PASSIONATELY SWISS за стоки и услуги в класове 16, 35, 41, 43 и 44.
Според съда марката съдържа индикация за произход и в същото време е описателна за качествата на посочените стоки и услуги. Смисълът на марката асоциира с категоричност касаеща швейцарският произход.
Освен това според потвърденото решение на OHIM марката има хвалебствен и промоционален характер, което е допълнителна предпоставка тя да не бъде допусната до регистрация.
информация Marques Class 46.

English version

The General Court ruled in Case T-377/09, confirming the refusal of OHIM to register a trade mark PASSIONATELY SWISS for goods and services in classes 16, 35, 41, 43 and 44.
According to the court the trademark contains an indication of origin and at the same time it is descriptive of the quality of the goods and services. The meaning of the brand associated with “strongly Swiss”, “extremely Swiss”, "resolutly Swiss" which refer to the Swiss origin.
Moreover, according to the OHIM decision this mark has laudatory
and promotional nature which is an additional precondition that it should not be allowed to registration.
information Marques Class 46.