събота, 16 юни 2012 г.

Проблем за NIke с JUMPMAN - A problem for Nike with JUMPMAN

Европейският съд излезе с решение по дело Case T‑233/10, което касае опит на NIKE да регистрира словна европейска марка JUMPMAN за клас 25. Испанската фирма Intermar Simanto Nahmias подава опозиция срещу тази марка на базата на по-ранна тяхна марка JUMP за клас 25.
OHIM и Апелативния борд потвърждават опозицията, като успешна. Причините за това са, че по-ранната марка има отличителен характер, тъй като за испанските потребители думата jump няма значение. Знаците за визуално и фонетично сходни. Стоките са идентични.
Концептуалното значение на думата JUMPMAN е без значение за казуса защото испанските потребители е влагат смисъл в думата jump.
Съдът потвържваща решението на OHIM и отхвърля жалбата на Nike. 
информация Marques Class 46.

English version


The European Court issued judgment in Case T-233/10, which concerns the attempt of Nike to register the word CTM JUMPMAN fro Class 25. The Spanish company Intermar Simanto Nahmias filed opposition against this trademark based on their earlier mark JUMP for Class 25. 
OHIM and the Board of Appeal confirmed the opposition as successful. The reasons for this were  that the earlier mark has a distinctive character as the word  jump does not means anything for Spanish consumers. The marks are visually and aurally similar. The goods are identical. 
The conceptual meaning of the word JUMPMAN is irrelevant to the case because Spanish consumers don't understand the meaning in the word Jump. 
The Court confirm the OHIM decision and dismissed Nike's appeal.
information Marques Class 46.