понеделник, 23 юли 2012 г.

Лицензиране на авторски права в Германия- ключови моменти - Copyright licensing in Germany- key moments

Федералният съд в Германия излезе с две интересни и важни решения относно лицензирането на авторски права в страната.
Първото дело касае лицензия от притежател на софтуерна програма. Лицензополучателят на свой ред предоставя сублицензия на трета компания за използването на програмата. След време основната лицензия е прекратена. Притежателят на авторските права върху софтуера  завежда съдебно дело, тъй като програмата продължава да се ползва от сублицензополучателя.
Второто дело касае спор относно правото на ползване на песента “Take Five” на Paul Desmond. Притежателят на авторските права лицензира правото за ползване на песента на европейски издател, който от своя страна предоставя лицензии за песента за териториите  на Германия и Австрия на трети лица. Главната лицензия е прекратена и съда е запитан дали сублицензополучателите трябва да прекратят ползването й или не.
Според решението на съда и в двете дела сублицензополучателите  имат правото да продължат да ползва произведенията. Според немското законодателство това е допустимо поради факта, че сублицензополучателите не са виновни за прекратяването на основните лицензии, а същевременно са инвестирали време и средства по отношение на съответните произведения обект на авторски права.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Federal Court in Germany came up with two interesting and important decisions regarding the licensing of copyright in the country.
The first case concerns a license from the owner of a software program. Licensee in turn provide sub license to a third company for using of the program. After some time the main license was terminated. The holder of copyrights brought a lawsuit because the sub licensee continues to use the program. The second case concerns a dispute regarding the right to use the song "Take Five" of Paul Desmond. The holder of a copyright
licensed the right of the song to the European publisher which granted sub licenses for the territories of Germany and Austria to third parties. The main license was terminated and the court was asked whether sub licensees should discontinue using it or not.The court in both cases allowed sub licensees to continue using of the works. Under German law this is permissible because sub licensees are not guilty for the terminations of main licenses but in the same time they are investing time and money in respect of the works subject to licenses.More information can be found here.