понеделник, 12 март 2018 г.

Adidas спечели важно дело пред Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дела T-629/16 и T-85/16 Shoe Branding Europe BVBA срещу EUIPO. 
Делата касаят опит на Shoe Branding да регистрират следната европейска марка в клас 25:

Срещу тази марка е подадена опозиция от Adidas на основание по-ранни права върху сходни марки:
EUIPO потвърждава опозицията намирайки марките за объркващо сходни, освен това има опастност заявителя да се възползва нелоялно от репутацията изградена от марките на Adidas.
Решението е обжалвано.
Според Shoe Branding марките са различни, като освен това съществуват от дълги години на пазара в Германия в мир.
Общият съд потвърждава решението на EUIPO, определяйки марките за сходни, с риск от нелоялно възползване от репутацията на по-ранните знаци, репутация доказана от Adidas.
Според съда нелоялното поведение на заявителя е доказано чрез рекламни материали от Португалия където е използван слоган “TWO STRIPES ARE ENOUGH“.
В допълнение съда не приема, че марките са съществували в мир, тъй като няма приведени доказателства за това на европейско ниво. Дори претенцията в Германия за това не отговаря напълно на фактологията имайки предвид наличният конфликт между компаниите, който продължава с години.