сряда, 9 януари 2019 г.

Beats Electronics спечели казус относно свой марки в ЕС

Апелативният съд на EUIPO се произнесе по казус със заявка за следната европейска марка за класове 9 (апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ), 35 (управление на предприятия, бизнес администрация, услуги за проучване на пазара, услуги за износ) и 38 (телекомуникационни услуги, по-специално мобилна телефония, излъчване на радио и телевизионни програми):

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Beats Electronics на основата на следните по-ранни европейски марки в класове 9 (audio and video equipment including audio players, video players, media players, portable media players), 38 (providing online bulletin boards in the fields of media, music, video, film, book and television for the transmission of messages among users), and 41 (nightclub services, dance club services, provision of live entertainment and recorded entertainment):

Първоначално EUIPO отхвърля опозицията считайки марките за несходни макар стоките и услугите им да са идентични и сходни. Приведените материали за наличие на репутация на по-ранните марки са отхвърлени, като недоказани.
Решението е обжалвано, като Апелативинят борд го отменя изцяло. Според  Бордът марките са сходни в степен да причинят объркване в потребителите. Причините за това са няколко, като се започне от сходството в начина на визуално представяне на знаците, включително от графично и цветоно отношение. Наличието на разлика в разположение на някои от елементите в марките не е достатъчно за да преодолее потенциалното объркване, ефект който се подсилва и от доказаната известност на по-ранните марки.