вторник, 20 април 2010 г.

Дебат относно бъдещето на патентната система в Европа


Дебатът относно бъдещето на патентната система в Европа продължава. През декември 2009 г. Съветът по конкурентоспособност постигна съгласие по следващите стъпки по отношение на патента на Общността /патента на ЕС/. Министрите постигнаха споразумение по редица ключови елементи на бъдещата патентна система на ЕС. Същевременно, Съветът по конкурентоспособност продължава да очаква становището на Съда на ЕС по отправеното питане от Съвета на ЕС през юни 2009 г. относно съответствието на предвижданото Споразумение за създаване на единна патентна съдебна система с Договора за ЕС.
На заседанието през декември 2009 г. бяха приети следните документи:

Проект на регламент на Съвета относно патента на ЕС. Общ подход (Док. 16113/09 PI 122)
Проектът за регламент на патента на ЕС урежда въпроси, като:. действието на патента на ЕС, принудителни лицензии, отмяна и недействителност на патента на ЕС. Режимът на преводите, вече не е част от него. Като следваща стъпка Европейският парламент ще дебатира регламента за патентна на ЕС чрез процедурата за съвместно вземане на решение (която вече се нарича "обикновената законодателна процедура" по Договора от Лисабон). Основната идея на бъдещата система на патент на ЕС е съюзът да се присъедини към Европейската патентна конвенция (ЕПК) и ЕПО да издава патенти на ЕС. Тези патенти ще бъдат европейски патенти, които ще имат унифицирано действие на територията на Европейския съюз.
Усъвършенстване на патентната система в Европа. Заключения (Док. 17229/09 PI 141 COUR 87).
В Заключенията си Съветът предлага разпоредбите относно превода за бъдещия патент на ЕС да бъдат разгледани в отделен регламент. Бъдещите разпоредби относно превода би трябвало да се приемат от Съвета с единодушие. Предвижда се също така Регламентът за патент на ЕС да влезе в сила заедно с отделен регламент относно езиковия режим.
информация Патентно ведомство.