петък, 16 април 2010 г.

Evidences concerning the use of a mark in Spain - Доказване използването на марка в Испания


Върховният съд в Испания излезе с решение по дело касаещо искане за заличаване на марка в клас 29(зехтин) поради неизползване.
Съдът потвърждава решението на the Barcelona Court of Appeals.
Според съдът в Барселона продажби в размер на 2000 евро на продукцията носеща спорната марка в период от 2 години, придружено с фактури, етикети и опаковка на продукта, е достатъчно за да се приеме, че марката е използвана достатъчно на територията на кралството.
Това решение е важно за практиката в Испания, тъй като определя минималните размери в които една марка може да се счете за използвана на територията на страната.
информация Marques Class 46.

English version

The Spain's Supreme Court issued a decision in case concerning the request for cancellation of the mark in Class 29 (oil) due to its non-use.
The Court upheld the decision of the Barcelona Court of Appeals.
According to the court in Barcelona sales of € 2,000 of products bearing the mark at issue in a period of 2 years, accompanied by invoices, labels and packaging of a product is enough to assume that the mark is used enough in the territory of the kingdom.
This decision is important to practice in Spain since determined the minimum dimensions in which a mark may be considered for use throughout the country.
information Marques Class 46.