сряда, 26 януари 2011 г.

A victory for BOTOX in Europe - Победа за BOTOX в Европа

The General court излезе с решение по дела T-345/08 and T-357-08 , които засягат спор относно сходство на марки BOTOX BOTOLIST и BOTOCYL.
Компанията Helena Rubinstein SNC подава заявки за европейски марки BOTOLIST и BOTOCYL за клас 3- козметични продукти.
Марките са регистрирани от OHIM през 2003 година.
През 2005 година Allergan, Inc. подава искане за заличаване на въпросните марки поради наличие на нейни по-ранни европейски и национални марка BOTOX в клас 5 -фармацефтични продукти.
Според Allergan нейните марки BOTOX са общоизвестни марки поради което заявените по-късни марки трябва да бъдат заличени. В подкрепа на това компанията предоставя множество доказателства за голямата известност на своите марки.
Helena Rubinstein SNC оспорват доказателствата тъй като по-голямата част от тях са с дата след датата на заявките на спорните марки BOTOLIST и BOTOCYL.
Съдът счита че доказателствата под формата на статии в печатни медии, които са с дата преди датата на заявките на по-късните марки, представляват сериозно доказателство, което трябва да бъде уважено. По отношение на доказателствата които имат по-късна дата, съдът счита, че репутацията се изгражда продължително във времето, поради което тези доказателства не могат да бъдат отхвърлени ако техния характер подкрепя това изграждане започнало преди датата на заявяване на спорните марки.
Марката BOTOX притежавала 74,3% пазарен дял през 2003 г. във Великобритания, като степента на познатост сред релевантната публика била 75%. Според съда това е достатъчно за да се счете, че марката е общоизвестна.
По отношение на сходството на марките. Префиксът BOTO не е използван широко за стоки свързани с фармацията и козметиката, поради което използването му в посочените марки може да доведе до объркване сред потребителите.
В допълнение стоките при въпросните марки са сходни.
С оглед на това съдът счита че по-късните марки BOTOLIST и BOTOCYL могат да черпят изгоди от отличителния характер на марка BOTOX, поради което техните регистрации трябва да бъдат заличени.

English version

The General court issued a decision in cases T-345/08 and T-357-08 which affect the dispute over the similarity of marks BOTOX, BOTOLIST and BOTOCYL.
Helena Rubinstein SNC Company filed applications for European trademarks BOTOLIST
and BOTOCYL in Class 3 - cosmetics.
Trademarks are registered by the OHIM in 2003.
In 2005, Allergan, Inc. request for cancellation of the marks because of its earlier European and national trademarks BOTOX in class 5-pharmaceuticals products.
According to Allergan BOTOX marks are well known brands so that said later marks should be deleted. In support of this company provides ample evidence for the great popularity of its brands.
Helena Rubinstein SNC challenge the evidence because the majority of them are dated after the date of application of the marks BOTOLIST
and BOTOCYL.
The Court considers that the evidence in the form of articles in print media which are dated before the date of application of the later marks represent strong evidence that must be upheld. As regards the evidence which have a later date the court believes that reputation is built long time so that evidence can not be rejected if their character supports this construction commenced before the filing date of the marks.
BOTOX brand owned 74.3 percent market share in 2003 in Britain and the degree of awareness among the relevant audience was 75%. According to the court it is enough to consider that the mark is
well known.
Regarding the similarity of the marks. A BOTO prefix is not used widely for goods related to pharmaceuticals and cosmetics so its use in those later marks could lead to consumer confusion.
In addition the goods in question marks are similar.
In view of this the court believes that later trademarks BOTOLIST and BOTOCYL may derive benefits from the distinctive character of a mark BOTOX which is why their registration should be deleted.