петък, 4 февруари 2011 г.

How much does it cost to obtain a patent in U.S. - Колко струва получаването на патент в САЩ

IP Watchdog публикува обширна и интересна статия относно това колко струва получаването на патент в САЩ.
Въпросът за бюджетирането свързано с интелектуалната собственост може да бъде изключително сложен особено за по-големите компании със значителни IP портфолиа.
Цената за регистрация на един патент зависи от много фактори и включва както таксите на Патентното ведомство, така и хонорарите на патентните адвокати.
В държави като САЩ, които имат развит пазар на нови технологии, тяхната защита може да изисква сериозни финансови средства.
Определянето на бюджет за получаване на регистрация за патент зависи и от това дали ще реализирате нововъведението на пазара веднага или ще изчакате определен период от време. Ако реализацията е непосредствена то бюджета може да бъде по-голям, ако тя е отложена във времето, бюджета може да бъде по-малък.
Друг немаловажен фактор е дали може да запазите информацията за съответното изобретения или полезен модел, като търговска тайна в случай, че решите да не харчите пари за патент. Това е важно тъй като определя дали и как компанията ще съществува и ще надделява над конкуренцията на пазара.
Всеки който се интересува от информация за разходната политика относно патентоването в САЩ може да намери статията на IP Watchdog тук.
English version

IP Watchdog publishes an extensive and interesting article on how much it cost to obtain a U.S. patent.
The issue of budgeting related to intellectual property can be extremely complicated especially for larger companies with significant IP portfolios.
The cost for registration of a patent depends on many factors and includes fees of the Patent Office and patent attorneys' fees.
In countries like the U.S. that have developed market for new technologies their protection may require significant financial resources.
The determination of the budget for obtaining registration for a patent depends on whether you will realize innovation in the market immediately or wait a certain period of time. If the implementation is immediate then the budget may be larger if it is delayed the budget may be smaller.
Another appreciable factor is whether you can keep information relevant to the invention or the utility model as a trade secret, if you decide not to spend money for a patent. This is important because it determines whether and how the company will exist and will prevail over the competition in the market.
Anyone who is interested in information about expenditure policy on patenting in the U.S. can find articles on IP Watchdog here.