четвъртък, 16 юни 2011 г.

Customs Union between Russia, Belarus and Kazakhstan - Митнически съюз между Русия, Беларус и Казахстан


В края на миналата година Русия, Беларус и Казахстан подписаха Споразумение за унифицирани принципи на регулация относно защитата на интелектуалната собственост. Това споразумение е част от така нареченият Митнически съюз между тези три държави, който по аналогия с ЕС дава възможност за свободно движение на стоки в страните членки.
Споразумението ще влезе в сила от 1 януари 2012 година.
Според член 13 от него използването на марка по отношение на стоки законно реализирани от притежателя на марката или от друго лице с негово съгласие на територията на която и да е от страните членки няма да представлява нарушаване на права върху тази марка.
С една дума този член въвежда така нареченият принцип на регионално изчерпване на права върху търговски марки, като е например ситуацията с марката на Общността.
Реално по този начин паралелният внос на стоки с една и също марка в страните членки, а именно Русия, Беларус и Казахстан, няма да бъде спиран на основа на права върху търговска марка.
Информация Marques Class 46.
Връзка
English version

At the end of last year Russia, Belarus and Kazakhstan signed an Agreement refer to uniform principles of regulation concerning the protection of intellectual property. This agreement is part of the so-called Customs Union between these three countries which by analogy with the European Union allows free movement of goods in member states.
The Agreement will enter into force on January 1, 2012.
According to Article 13 thereof, the use of a mark for goods lawfully realized by the proprietor or other person with his consent in the territory of either Party shall not constitute an infringement of that mark.
In short, this article introduces the so-called principle of regional exhaustion of trademark rights as for example the situation of the Community trade mark is.
Actually thereby parallel imports of goods by one mark in member countries, namely Russia, Belarus and Kazakhstan will no longer be prohibited on grounds of trademark rights.
Information Marques Class 46.