понеделник, 6 юни 2011 г.

Green energy and intellectual property - Зелената енергия и интелектуалната собственост


Днес все повече започва да се говори за така наречената Зелена енергия, която използва възобновяеми източници на енергия и не унищожава природата.
Все повече това говорене се превръща в някакъв вид мода, компаниите в тази област по света се надпреварват да създават иновации в тази насока с които да заемат лидерски позиции на пазара в бъдеще.
Как може да стане това?
Не и без помощта на интелектуалната собственост. Освен наличието на подходяща зелена технология е необходимо и наличието на нейната подходяща защита, която да позволи на инвестиращата компания да постигне възвръщаемост в бъдеще.
В тази връзка статията " Plan your clean energy IP strategy" на авторите Rodger Sadler, Chi Cheung, Xiang Wang и Yali Hu, е доста интересна и очертава в най-общи линии това което така наречените Зелени компании трябва да знаят, когато инвестират и очакват възвращаемост от зелена енергия.
Статията може да откриете тук.

English version

Today more and more we talk about so-called green energy which use renewable energy sources and does not destroy the nature.
Increasingly, this speech is converted into some kind of fashion. The companies in this area are competing to innovate in this direction by which to occupy leadership positions in the market in the future.
How can this happen?
Not without the help of intellectual property. Besides the availability of appropriate green technology it is necessary the availability of its adequate protection by which the investing company can achieve returns in the future.
In this regard, the article "Plan your clean energy IP strategy" by Rodger Sadler, Chi Cheung, Xiang Wang and Yali Hu, is quite interesting and outlines in general terms what the so-called green companies should know when investing and waiting return of green energy.
The article can be found here.