четвъртък, 25 август 2011 г.

Dispute about brakes or how to be careful when licensing IP rights - Спор за спирачки на влакове или как да внимаваме когато лицензираме права


Интересен случай от Америка показва нуждата от внимание при лицензиране на права на интелектуална собственост между свързани компании особено при възможността някоя от компаниите в последствие да бъде продадена.
През 70-те години на 20в. шведската компания SAB Wabco създава спирачна система за влакове. 20 години по-късно компанията дава лицензия на своята дъщерна компания в САЩ Wabco за патентите и търговската тайна касаеща тези спирачки. Целта е американската компания да започне използване на спирачките в мотрисите на метрото в Ню Йорк.
Всичко се развива добре до момента, когато шведската компания SAB Wabco е закупена от френската Faiveley. Американската дъщерна компания обаче не е включена в сделката и продължава самостоятелното си съществуване.
Faiveley решават да не подновят лицензията към Wabco САЩ, а да заместят компанията в договора с метрото на Ню Йорк. Властите отказват да осъществят това заместване на страните в договора.
Faiveley завеждат дело срещу Wabco САЩ с претенции за обезщетение поради неразрешеното използване на търговска тайна свързана със спирачките на влаковете.
Четири години след завеждане на делото, съдът излезе с решение според което Faiveley печели спора, както и обезщетение в размер на 20 милиона долара.
Този случай е показателен за важността на правилно съставеният лицензионен договор касаещ обекти на интелектуална собственост, включително и търговската тайна, която сама по-себе си не е ограничена, като патента с определен срок на защита.

English version

An interesting case оидп America shows the need for some caution in licensing of intellectual property between related companies, especially when exist a possibility one of the companies subsequently to be sold.
In the 70 years of 20c. Swedish company
SAB Wabco creates brake systems for trains. 20 years later the company licenses patent and trade secrets concerning these brakes to its sister company in the U.S. Wabco . The aim is the American company to start using the brakes on a subway train in New York.
Everything is going well until the Swedish company
SAB Wabco was bought by French Faiveley. The U.S. subsidiary is not included in the deal and continued its independent existence.
Faiveley decided not to renew the license to Wabco U.S., and to replace the company in contract with the New York subway.
Authorities refuse to implement the substitution of parties in the contract.
Faiveley brought proceedings against
Wabco U.S. claims for damages for unauthorized use of trade secrets relating to train brakes.
Four years after filing a case, the court issued a decision stating that Faiveley wins the dispute and compensation amounting to $ 20 million.
This case demonstrates the importance of properly drawn up a license agreement concerning intellectual property, including trade secrets which is not limited by fixed-term of protection like patent protection.