четвъртък, 11 август 2011 г.

For Lambada, intangible assets, fashion and money - За песента Ламбада, нематериалния актив, модата и парите

Тази година излязоха две кавър версии на известната песен Ламбада.
Първо Дженифър Лопес и Питбул направиха своя версия на песента. След това Don Omar излезе и още една версия на същата песен.
Това което е интересно тук може да бъде заключено в един триъгълник- нематериален актив- мода- пари.
Нематериалният актив в случая е песента Ламбада. Нейната история е близо 30 годишна. ПРез 1989 година излиза версията на песента изпълнявана от френската група Kaoma, която става хит.
Тази песен е основана на по-ранна такава писана от Los Kjarkas през 1981 година, който печелят съдебно дело срещу Kaoma за авторските права върху песента.
Така или иначе тази песен представлява нематериален актив, който за разлика от всеки друг материален актив има способността да генерира ползи за дълъг период от време без реално да се изчерпва.
Единствената пречка в някаква степен тук би било модата, при промяна на модните течения в музиката, песента може да не бъде използвана повече.
Но както знаем модата е субективно понятие и обикновенно ранно или късно има връщане на модните течения.
Така както се случи и през тази година, когато песента Lambada беше изпълнена наново в две версии, естествено съобразени с музикалните вкусове днес.
Това е показателно за силата на един нематериален актив да генерира финансови постъпления за голям период от време. Ако този актив е управляван целенасочено той може да донесе още по-големи ползи.
Реално тук говорим за управление на интелектуалната собственост в частност на авторските и сродни права и отговор на въпросите как, кога, къде, защо и колко да бъде използвано съответното произведение.
Всичко това води до третия елемент от посоченият триъгълник- пари, пари, пари.
А коя версия на песента е най-добра, преценете вие.

English version

This year, two cover versions of the famous song Lambada came out .
First Jennifer Lopez and Pitbull made their version of the song. Then Don Omar made another version of that song.
What is interesting here can be locked in a triangle - an intangible asset - fashion - money.
The Intangible asset in this case is the song Lambada. Her story is almost 30 years. In 1989 it was released version of the song performed by French group Kaoma which became a hit.
This song is based on an earlier one written by Los Kjarkas in 1981, who won a lawsuit against Kaoma for copyright on the song.
Anyway, this song is an intangible asset that is unlike any other tangible assets has the ability to generate benefits for a long term without really limited.
The only obstacle to some extent here would be fashion, a change of fashion trends in music can cease the use of the song.
But as we know fashion is subjective and usually early or late
there is return of fashion trends.
As happened this year when the song Lambada was filled again in two versions, of course comply with the musical tastes today.
This is indicative of the power of the intangible asset to generate financial revenue for a long term. If the asset is purposefully managed it can bring even greater benefits.
Here actually we talk about intellectual property management in particular copyright and related rights and answer the questions how, when, where, why and how much to be used the
relevant work.
All this leads to the third element of said triangle, money, money, money.
Jennifer Lopez - On The Floor ft. PitbullDon Omar - TabooKaoma- 1989Los Kjarkas - 1981.