петък, 12 август 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Топ 5 класа в патентните заявки в САЩ - статистика.
За повече информация тук.

2. Samsung няма да предлага таблетите си в Австралия до приключването на делото за нарушаване на патенти, заведено от Apple.
За повече информация тук.

3. Какво точно са патентните тролове?
За повече информация тук.

4. Spider-Man, X-Men , IronMan и Хълк принадлежат на Marvel Worldwide Inc., а не на наследниците на художника, който ги е създал.
За повече информация тук.

5. Нова книга разглежда въпросите на търговските марки в Централна и Източна Европа, вкл. в България.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Top 5 class in patent applications in the United States - Statistics.
For more information here.

2. Samsung will not offer their tablets in Australia until the completion of proceedings for infringements of patents filed by Apple.
For more information here.

3. What exactly patent trolls are?
For more information here.

Връзка4. Spider-Man, X-Men, IronMan and Hulk belong to Marvel Worldwide Inc., not the heirs of the artist who created them.
For more information here.

5. A new book examines issues of trade marks in Central and Eastern Europe, incl. in Bulgaria.
For more information here

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.